ΜΕΛΗ

 

Τα μέλη της Π.Ο.Θ.Σ. ανέρχονται σήμερα στα 125 με προοπτική αύξησης τους,

Σύλλογοι από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας, από τα Δίκαια Έβρου έως το Ταίναρο και από την Κέρκυρα έως τη Ρόδο.

Μέλη μπορούν να γίνουν σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας μας οι σύλλογοι που έχουν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο άρθρο 04 παράγραφος 04,00 και η διαδικασία εγγραφής τους είναι αυτή που αναφέρεται στις παραγράφους του ιδίου άρθρου 04.05 εως 04.07 του καταστατικού .

 

04,00 ΜΕΛΗ της Ομοσπονδίας είναι τα νόμιμα αναγνωρισμένα και σε λειτουργία ευρισκόμενα Θρακικά σωματεία και σύλλογοι που τα μέλη τους είναι Θράκες και Έλληνες πολίτες και όχι άλλης εθνότητας και έχουν την έδρα τους απανταχού της Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη είναι να προβλέπεται ρητά από το καταστατικό τους ότι υπηρετούν και προάγουν τον λαϊκό πολιτισμό, τη λαογραφία γενικά, αλλά και με ότι έχει σχέση με την έννοια Θράκη και τον Θρακικό Ελληνισμό, Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και σε επίτιμα.

 

04,05 Εγγραφή μελών : Tα σωματεία-σύλλογοι που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Ομοσπονδίας, πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά.

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν και αποδέχονται το καταστατικό της Π.Ο.Θ.Σ.

β) Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού τους συμβουλίου για την ένταξη τους

γ)Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους

δ) Πίνακα με τα μέλη του παρόντος ΔΣ με διευθύνσεις και τηλέφωνα, με την υποχρέωση να ενημερώνουν την ΠΟΘΣ σε κάθε αλλαγή.

ε) Αποδεικτικό στοιχείο για την κατάθεση του δικαιώματος της εγγραφής που είναι € 40,00

 

04,06 Η Εγγραφή γίνεται αποδεκτή μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού συμβουλίου της ΠΟΘΣ που αποφασίζει πλειοψηφικά. Οι εγγραφές αυτές τίθενται τυπικά υπόψη στην πρώτη γενική συνέλευση της ΠΟΘΣ που θα συγκληθεί μετά την υποβολή τους και επικυρώνονται από αυτήν.

 

04,07 ΣΕ περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το ενδιαφερόμενο σωματείο-σύλλογος ενημερώνεται εγγράφως και έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επανεξέταση του στην πρώτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί για οποιαδήποτε αιτία, αρκεί να υποβάλλει γραπτώς το αίτημα του και το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να αναφέρει στην ημερησία διάταξη της γενικής συνέλευσης το αίτημα, σαν ειδικό θέμα προς συζήτηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ.